Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

 

 

 

            Michał Wesołek posiada wyższe wykształcenie z szeroko pojmowanej grupy zawodów poświęconych tematyce finansów. Specjalizuje się w dziedzinie Inżynierii Finansowej.

 

 Swoje felietony poświęca tematyce osób niepełnosprawnych. Niektóre sytuacje życiowe, w których potencjalnie może znaleźć się każda osoba niepełnosprawna opisuje na podstawie  faktycznych zdarzeń.  

 

 

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy.

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy jest bardzo niekorzystna. W czasach postępującego procesu technologicznego wiele czynności dotychczas wykonywanych przez człowieka, czasami będącego osobą niepełnosprawną zostaje zastąpionych przez wysoce skomputeryzowane maszyny. Często wymagają one wielokrotnego przemieszczenia się jej operatora z miejsca „A” do miejsca „B”. W przypadku osób niepełnosprawnych     może to stanowić duże utrudnienia, lub być niemożliwym do spełnienia.

Liczba osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy w grudniu 2000 roku wynosiła 36.634, a dwa lata później  wzrosła ona do 56.541 tysięcy osób. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie jest uznawana za uczelnię przyjazną względem swoich niepełnosprawnych absolwentów. Przeprowadziła ona badanie pod kontem ich późniejszej pracy zawodowej. Wyniki badania wykazały, iż prognozowanie rynku pracy jest zdominowane przez szereg czynników ekonomicznych, demograficznych, geograficznych, technologicznych i innych wchodzących we wzajemne relacje. Często mówi się, że rynek pracy jest nieprzewidywalny, a czynnikiem decydującym  o konkurencyjności kandydata jest jego wykształcenie. Centrum Karier AGH zajmuje się szeroko pojętym doradztwem zawodowym. W latach 2002-2003 podjęło się przygotowania ankiety, której wyniki dawały pewien obraz możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów w perspektywie najbliższych pięciu lat. Została ona przeprowadzona na próbie 168 pracodawców. Informacje z przeprowadzonej ankiety wykazały, iż 36% potencjalnych pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne, a 64% tego nie robi, zjawisko to zostało zilustrowane na wykresie nr. 1. Najwięcej osób niepełnosprawnych będących w zatrudnieniu posiadało wówczas wykształcenie podstawowe, bo aż 62%, na drugim miejscu plasowały się osoby z wyższym wykształceniem plasując się na poziomie 30%, a odsetek osób posiadających zawodowe i średnie kwalifikacje wynosił 4% ogólnej liczby zatrudnionych pracowników posiadających jakąkolwiek niepełnosprawność, zjawisko to przedstawiono na wykresie nr 2.

 

 

 

Wykres 1. Procentowe zatrudnienie

osób niepełnosprawnych.

   

                                     Źródło: Opracowanie własne.

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Planowane zatrudnienie

osób niepełnosprawnych w latach

2002-2007 wg wykształcenia.

 

 

                                 Źródło: Opracowanie własne.                                             

 

 

 

 

Pokazane zostało również zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników z uwzględnieniem ich wykształcenia na poziomie wynoszącym 18% odnosząc się do wykształcenie podstawowego, 30% niepełnosprawnych pracowników posiadało kwalifikacje zawodowe, 28% powyższych pracowników posiadało średnie wykształcenie, a 24% z ogółu zatrudnionych posiadało wyższe kwalifikacje. Ten stan rzeczy został przedstawiony na wykresie nr. 3. Przedstawione zostały również plany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2003-2008. Kształtowały się one na poziomie wynoszącym 14,29% pracodawców biorących udział w ankiecie wykazuje chęci zatrudniania osób niepełnosprawnych, a 34,52% deklaruje swoją niechęć. Pozostałe 51,19% pracodawców biorących udział w badaniu była niezdecydowana. Powyższą sytuację zobrazowano na wykresie nr. 4.

 

 

 

Wykres 3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wg wykształcenia.

 

                                    Źródło: Opracowanie własne.   

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Plany zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w latach 2003-2007.

 

                             Źródło: Opracowanie własne.

 

 

 

 

 

Spośród pracodawców biorących udział w powyższej ankiecie 24% z nich było zainteresowanych dofinansowaniem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez PFRON, 18% ankietowanych nie była nim zainteresowana, a 58% pracodawców nie było jeszcze zdecydowanych. Tą sytuację przedstawia wykres nr. 5. Konieczne było również przystosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych pod kontem barier architektonicznych. Z ogólnej liczby ankietowanych 23 pracodawców posiadało przystosowaną infrastrukturę do potrzeb inwalidów, 2 pracodawców było w trakcie redukcji barier, a 4 ankietowanych planowało je zredukować, 81 pracodawców posiadało bariery architektoniczne, a 83 nie miało planów ich redukcji. Tą sytuację obrazuje wykres nr. 6.

 

 

 

 

 

Wykres 5.

Zainteresowanie

dofinansowaniem zatrudnienia

osoby niepełnosprawnej przez          

PFRON.

.

 

                                           Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6

 

Przystosowanie firm pod względem

architektonicznym do przyjęcia osób

niepełnosprawnych.

 

 

                                           Źródło: Opracowanie własne.

 

 

 

 

W obecnych czasach polski rynek pracy staje się coraz bardziej przyjazny pod kontem osób niepełnosprawnych, niestety w wielu sytuacjach osoby te są marginalizowane na polskim rynku pracy na skutek panujących w społeczeństwie przekonań.

 

Źródło: http://www.ck.agh.edu.pl/rynek/wn/rynek_pracy.htm

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES